1.خالی و پر كردن درزها و ژوئنها
2. اجرای پرايمر بتن اپوكسی جهت افزايش گيرای كار با لايه های بعدی
3. مرحله ماستيك با ملات اپوكسي (ليسه كشي)

4. اجرای توری مخصوص جهت مسلح نمودن سطح
صفحه اصلی درباره ما تماس VESTA Group